Home Railways 9F Freight through Walton (1964)

9F Freight through Walton (1964)

1493

BR 9F 92189 heading a freight train southbound through Walton in 1964