Home Long Causeway John Walton, Long Causeway/Midgate

John Walton, Long Causeway/Midgate

600

The store of John Walton on the corner of Midgate and Long Causeway in the 1970s.