Eye

Home Eye

AE Dighton, Eye

Northam Brickyards, Eye

Hodney Road, Eye

Eye, Hodney Road (1940s)

Eye Green Station

Northam Brickworks Eye

High Street, Eye (1916)

Eye, High Street (c.1908)

High Street, Eye (c.1910)

Eye War Memorial (1920)

Eye Green Station